Zapamatovat
Jiří Slischka
Affiliate manager
+420 511 444 327 affiliate@fapi.cz
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spolupráci a provizní systém služeb FAPI

(dále jen ​„provizní systém“​)

Poskytovatelem provizního systému je:

FAPI Business s.r.o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 07671563

Kontaktní údaje:

e-mail: ​affiliate@fapi.cz(dále jen jako ​„Poskytovatel“​)

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

a)  vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;

b)  vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

1.2.  Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

1.3.  V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Vymezení pojmů

2.1. Dohoda o spolupráci ​je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svých webových stránkách a/nebo v provizním systému. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. ​Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení​.

2.2.  Kampaní ​se rozumí zejména to, které služby, zboží či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány.​ ​Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v provizním systému či na webových stránkách Poskytovatele.

2.3.  Konverze ​je akce návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení objednávky služeb či zboží Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.

2.4.  Metody propagace ​jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

a)  umístění reklamního obsahu na webových stránkách Partnera;

b)  uvedení reference na služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

c)  odkaz na služby či zboží Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;

d)  PPC kampaně.

2.5.  Návštěvníkem ​je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.

2.6.  Partnerem ​je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.

2.7.  Proklikem ​se rozumí prokliknutí reklamního obsahu na webových stránkách Partnera, kterým se aktivuje odkaz na webové stránky Poskytovatele.

2.8.  Provizním odkazem ​se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.

2.9.  Provizním účtem ​je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner online přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

2.10.  Reklamním obsahem ​se rozumí prodejní manuály, bannery, ikony, textové odkazy a další obdobný obsah, který slouží k propagaci Poskytovatele.

2.11.  Schválená konverze ​je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny služeb.

2.12.  Webové stránky Poskytovatele ​jsou stránky Poskytovatele, které jsou cílem kampaně.

2.13.  Zákazníkem ​je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná službu, zboží či jiné plnění.

3. Účast v provizním systému

3.1.  Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.

3.2.  V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.

3.3.  Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

3.4.  Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

4. Práva a povinnosti Partnera

4.1.  Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

4.2.  Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví, a dále o webové stránky, které uvedené činnosti propagují či podporují.

4.3.  Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

4.4.  Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4.5.  Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele reklamní obsah, který je výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterému má Poskytovatel platnou licenci, a který je Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnut nebo zpřístupněn v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít reklamní obsah jinak než pro účely kampaně.

4.6.  Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamního obsahu.

4.7.  Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítání reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamního obsahu Poskytovatele.

4.8.  Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.9.  Partner nesmí na svých webových stránkách uvádět jiné ceny služeb či zboží než ty, které jsou uváděny na webových stránkách Poskytovatele.

4.10.  Bannery, texty a další reklamní či jiný obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webových stránek a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1.  Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

5.2.  Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace, nejdelší možná doba platnosti je 180 dnů. ​Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize​.

5.3.  Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.

5.4.  Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

5.5.  Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které chce Partner v kampani použít.

5.6.  Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení. V případě, že partner se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn dohodu o spolupráci vypovědět v souladu s článkem 9 těchto obchodních podmínek.

6. Provize

6.1.  Výše provize je uvedena v provizním systému u každé kampaně zvlášť. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Aktuální výše provize je vždy uvedena na webových stránkách provizního systému.

6.2.  Podmínkou vzniku nároku na provizi je to, aby:

-  konverzi předcházel proklik na webových stránkách Partnera, nebo aby

-  Partner na novou konverzi upozornil před jejím uskutečněním na kontaktním e-mailu Poskytovatele.

6.3.  Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování provizí probíhá automaticky. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

6.4.  Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení ceny služby či zboží, které jsou předmětem propagace v rámci kampaně.

6.5.  Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

7. Výplata provize

7.1.  Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než 1000 Kč.

7.2.  Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Výplata provize se provádí nejvýše jednou za kalendářní měsíc. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat.

7.3.  Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.

7.4.  Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se obě strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

7.5.  Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem na bankovní účet Partnera, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, složenkou ani jiným než výše uvedeným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

8. Námitky Partnera

8.1.  Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

8.2.  Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

8.3.  Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

8.4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

9. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

9.1.  Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou.

9.2.  K zániku dohody o spolupráci může dojít:

a)  Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

b)  Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

c)  Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

9.3.  Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

9.4.  V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury.

10. Ochrana obchodního tajemství Poskytovatele

10.1. Při sjednávání dohody o spolupráci a jejím plnění mohou být Partnerovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Partner se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout bez souhlasu Poskytovatele jiné osobě;
  • nevyužít k jinému účelu, než k plnění dohody o spolupráci;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

10.2. V případě nedodržení povinnosti dle článku 10.1 může být Partnerovi účtována smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč.

11. Ochrana osobních údajů

11.1.  Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.

11.2.  Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e- mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

11.3.  Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

11.4.  V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 11.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

12.2. Pokud právní vztah založený dohodou o spolupráci obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 30. 7. 2021.